Skip to content
Shipping to US resume normal
Shipping to US resume normal

도쿄 마루이 M4 MWS GBBR에 대한 화가 총 CNC 후방 수신기 QD 스위블 세트

SKU AG-20170301
Sold out
Original price HK$240.00 - Original price HK$240.00
Original price HK$240.00
HK$240.00
HK$240.00 - HK$240.00
Current price HK$240.00
TM M4 MWS GBBR용 앵그리 건 CNC 리어 리시버 QD 스위블 세트는 해당 M4와 직접 작동하도록 설계되었습니다.