VFC SR25 ECC GBBR 에 사용 되 는 분노 총의 슈퍼 리 버스 버퍼 세트 - 고속 판

20190801HS

정가 HK$300.00 HK$0.00 할인
/

5 개 재고 있음
분노 의 총알루미나슈퍼 리 버스 세트 를 건설 하 다.
VFC SR25 ECC GBBR 의 연 속 력 을 현저히 높이다.
Angry Gun Super Recoil Buffer Kit for VFC SR25 ECC GBBR - High Speed Version - Bang Bang Airsoft
Angry Gun Super Recoil Buffer Kit for VFC SR25 ECC GBBR - High Speed Version - Bang Bang Airsoft
Angry Gun Super Recoil Buffer Kit for VFC SR25 ECC GBBR - High Speed Version - Bang Bang Airsoft