Skip to content
Shipping to US resume normal
Shipping to US resume normal

우마렉스/VFC P8A1용 ALC 커스텀 스틸 슬라이드 세트

SKU ALC-SLIDE-P8
by ALC
Sold out
Original price HK$2,300.00 - Original price HK$2,300.00
Original price HK$2,300.00
HK$2,300.00
HK$2,300.00 - HK$2,300.00
Current price HK$2,300.00
ALC 사용자 정의에 의해 만들어진 P8A1 (우마렉스 / VFC) 스틸 슬라이드 세트,당신의 우마렉스 / VFC P8A1 GBB 권총을 업그레이드하기위한 완전한 복제 세트.